.

תנאי שימוש באפליקצית Jackbar Finance, שרותי המנויים ובאתר ג'קי ברוך - שוק ההון 

השימוש במידע המופיע באתרים www.jackbar.net | JackBar.co.il להלן www.jackar.co.il הנמצא בבעלות ג'קי ברוך,מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן:

 

  1. הגדרות

 

1.1. ג'קי ברוך- שוק ההון, ג'קי ברוך, מכללת ג'קבר, ג'קבר השקעות | ת.ד. 5094 חולון, רח' לח"י 31 בני ברק.

 

1.2. "המשתמש"- כל אדם ו/או גוף אשר יוצר קשר עם אתר JackBar.co.il ו/או Jackbar.net ו/או המשתמש באתרים אלו ו/או מקבל דוא"ל כמנוי באתר ו/או מקבל הודעות דרך תוכנת המסרים המיידית JackBar Alert ו/או בצורת מסרי SMS

 

1.3. "השירות" - מידע, תוכן וניתוחים הניתנים באתרים אלו.

 

1.4. "המידע" או "התוכן" - סקירות, ניתוחים, הערכות, בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו ו/או בגרפיקה, שיועמד לרשות המשתמש במסגרת אתרים אלו.

 

  1. זכויות יוצרים

 

2.1. כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות בתוכן לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר בקשר עם המידע ו/או התוכן הינם בבעלות ג'קי ברוך ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה.

 

2.2. המשתמש מצהיר כי, ידוע לו שהמידע ו/או התוכן שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד.

 

2.3. המשתמש מתחייב שלא לעשות ולא להרשות לעשות במידע ו/או בתוכן, כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע ו/או בתוכן, בנכונותו ומהימנותו ו/או בשמו ובכבודו של ג'קי ברוך כבעל זכות היוצרים בו.

 

2.4. המשתמש מתחייב לא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, בין שהוא מודפס כטקסט, כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק, לא ישדר ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בתמורה וללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל:

 

  1. הגבלת אחריות

 

3.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שג'קי ברוך פועל, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידי המשתמש.

 

3.2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי ג'קי ברוך (לרבות עובדיו, שלוחיו, סוכניו, מורשיו וכל מי שבא מטעמו) לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד ג'.

 

3.3. מובהר כי התכנים המוצגים באתרים Jackbar.net | JackBar.co.il ו/או שהועברו למנוי מטעם האתרים, אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי המבוסס על נתונים סטטיסטיים שג'קי ברוך ליקט תוך מעקב אחר רמות השערים המתפרסמים והנגישים לכלל הציבור, ומבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים.

 

3.4. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות. אין בכל האמור בחוזה זה משום הצהרה של ג'קי ברוך כי השירות המוצע על ידו, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש. השירות שמעניק ג'קי ברוך מסופק למשתמש "AS IS" וג'קי ברוך אינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש בשירות מסיבה כלשהי.

 

3.5. ג'קי ברוך (לרבות עובדיו, שלוחיו, סוכניו, מורשיו וכל הבא מטעמם) אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב ג'קי ברוך, לנתונים המתקבלים אצל המשתמש, לאבדן, הפסד או נזק ישיר עקיף תוצאתי או אחר שנגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל, גם אם האחריות בגינם מוטלת מכח כל דין, לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין (לרבות עוולת רשלנות) ודיני המכר.

 

3.6. ג'קי ברוך עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. ג'קי ברוך לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי משתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.

 

3.7. ג'קי ברוך מבהיר ומדגיש בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם.

 

3.8. אין התוכן מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.

 

3.9. ג'קי ברוך אינו אחראי להתאמת התוכן לצורכי המשתמש, והוא אף לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י המשתמש ו/או ע"י צד ג' כלשהו.

 

3.10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ג'קי ברוך אינו אחראי לתכנים, לנתונים לתמונות או ליישומי התוכנה המופיעים באתרי אינטרנט אחרים המקושרים בלינקים לאתר זה.

 

3.11. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן המתפרסם באתר זה לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון.

 

3.12. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתוכן עשוי להשתנות מעת לעת עפ"י השינויים בשוק ההון.

 

3.13. המשתמש ישתמש בשירות בהתאם לכל דין.

 

  1. שירות מינויים בתשלום

4.1 תמורת השימוש בשירות המינויים יחויב המשתמש בתשלום אחד עבור כל תקופת המנוי (להלן "התקופה") אותה בחר המשתמש.
המשתמש יוכל לבצע את התשלום באמצעות "
הרשמה".

 

4.2 התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי בלבד תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל. חיוב כרטיס האשראי יבוצע בהוראת קבע אחת לתקופה ובהתאם לתקופת המנוי. באחריות המנוי להודיע על הפסקת השרות עד 7 ימים לפני החיוב הבא וזה לא יחודש במועד החיוב הבא. יובהר כי לא ינתן החזר בעד שימוש בחלק מהתקופה וזה יחשב כאילו המנוי עשה שימוש בכל תקופת המנוי.

 

4.3 יובהר כי השימוש בשירות המינויים יתאפשר אך ורק למשתמשים אשר חשבונם בחברת האשראי איפשר גבייה וזכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר יותר גבייה מסיבות שאינן קשורות לאתרים Jackbar.net | JackBar.co.il. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל האתרים Jackbar.net | JackBar.co.il עם הפסקת זכות השימוש באתר בנסיבות האמורות.

 

  1. אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסמים בסקירה טכנית של מניות ו/או מדדים

5.1. ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים באתרים Jackbar.net | JackBar.co.il מבוססים על השיטה הטכנית שהיא בעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל.

 

5.2. נכונות המידע הסטטיסטי בסקירות המבוססות על פיו, לא נבדקו על ידי ג'קי ברוך והוא אינו אחראי לו בשום אופן.

 

5.3. אין בסקירה כזו כדי להוות הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות הערך של החברה שסקירה זו מתייחסת אליה.

 

5.4. אין לראות בסקירה כזו אישור לפרטים המתוארים והנכללים בסקירה או למהימנותם, נכונותם או לשלמותם ואין בסקירה כזו משום הבעת דעה כלשהי על החברה ו/או המדד הנסקרים או על טיבם ותנאיהם של ניירות הערך ו/או המדדים הנסקרים.

 

5.5. ג'קי ברוך מחזיק או עשוי להחזיק, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמו ובין אם בעבור אחרים, בניירות הערך ו/או נגזרים של החברה הנסקרת ו/או בניירות ערך ונגזרים המייצגים את המדד הנסקר.

 

  1. הוראות מיוחדות.

 

6.1. מודגש כי אין במידע ו/או בתוכן משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא כלשהו מהנושאים המפורטים במידע ו/או בתוכן.

 

6.2. ג'קי ברוך איננו "בעל רשיון" ו/או "יועץ השקעות" ו/או "יועץ" כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.

 

6.3. לג'קי ברוך עשוי להיות מעת לעת עניין בנכסים פיננסים, מניות, המירים, נגזרים ו/או מכשירי השקעה המייצגים מדדים ו/או מניות המוצגים במידע ו/או בתוכן.

 

6.4. ג'קי ברוך יהיה רשאי לשנות את התנאים הכלליים לשימוש באתרים אלו, כולם או חלקם עקב שינויים שיחולו בתנאי ההתקשרות בינו לבין כל צד ג' אשר ההתקשרות בינו לבין ג'קי ברוך הינה רלוונטית לתנאים אלה. ג'קי ברוך יתן הודעה על כוונתו לבצע שינוי כאמור בהקדם האפשרי לפני ביצוע השינוי בפועל.

 

6.5. זכויותיו של ג'קי ברוך כלפי המשתמש לא יפגעו עקב מתן ארכה למשתמש ואי תגובה מצידו לא יחשב לויתור כלשהו כלפי המשתמש.

 

6.6. אתרים Jackbar.net | JackBar.co.il יהיו רשאים להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתרים Jackbar.net | JackBar.co.il או הצטרפות ו/או שימוש באתרים Jackbar.net | JackBar.co.il וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתרים Jackbar.net | JackBar.co.il (לרבות באמצעותcookies) במקרים הבאים:

 

6.6.1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתרים Jackbar.net | JackBar.co.il ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתרים Jackbar.net | JackBar.co.il.

 

6.6.2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אתרים Jackbar.net | JackBar.co.il ו/או על ידי צדדים שלישיים.

 

במקרה זה אתרים Jackbar.net | JackBar.co.il יהיו רשאים להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

 

6.6.2.1. כתובת מגורים או כתובת אחרת;

6.6.2.2. כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש ;

6.6.2.3. לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;

6.6.2.4. לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתריםJackbar.net |  JackBar.co.il.

6.6.2.5. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר JackBar.co.il. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתרים Jackbar.net | JackBar.co.il בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

6.6.2.6. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתרים Jackbar.net | JackBar.co.il בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתרים Jackbar.net | JackBar.co.il לכתובת האלקטרונית info@JackBar.net ואתרים Jackbar.net | JackBar.co.il ישתדלו להיענות לפנייה.

6.6.2.7. אתרים Jackbar.net | JackBar.co.il יעשו שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתרים Jackbar.net | JackBar.co.il . אתרים Jackbar.net | JackBar.co.il שומרים לעצמם את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

 

6.1. המשתמש מודע ומסכים מפורשות כי מכתבי תודה ו/או הערכה אשר ישלח המשתמש לאתר אם באמצעות דוא"ל או בכל דרך אחרת, יפורסמו אם בכלל, ככתבם וכלשונם במקום ובאופן, על פי שיקול דעתו ובחירתו של ג'קי ברוך. אין באמור לעיל משום התחייבות של ג'קי ברוך לפרסם החומר ו/או המכתבים הנשלחים אליו באמצעות האתר ו/או בכל דרך שהיא.

 

6.2. מוסכם בזה כי הדין החל על ההתקשרות בין ג'קי ברוך למשתמש הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע להתקשרות בין ג'קי ברוך למשתמש וכל הנובע ממנה, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו.

 

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.